Công cụ làm việc cá nhân


  Thành lập điểm thông báo và hỏi đáp GATS của Việt Nam

  • Send this page to somebody
  • Print this page
  Là một trong ba Hiệp định chính của WTO, ngoài nguyên tắc không phân biệt đối xử, GATS nhấn mạnh đến các yêu cầu về minh bạch hóa áp dụng đối với tất cả các lĩnh vực dịch vụ, cho dù lĩnh vực đó có nằm trong Biểu cam kết hay không...

  Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ và cam kết trong Văn kiện gia nhập, theo đó, một trong những nghĩa vụ là phải đảm bảo minh bạch hóa theo Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS). Nhằm đáp ứng yêu cầu này, ngày 14/8/2007, Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn II (Mutrap II) đã tổ chức hội thảo “Khuyến nghị Thành lập điểm thông báo và hỏi đáp GATS của Việt Nam”.

  “Minh bạch hóa” là một trụ cột của hệ thống thương mại đa biên và là một trong những nguyên tắc cơ bản của WTO, đóng vai trò là nguyên tắc chủ đạo để đạt được tự do hóa thương mại đa biên, xác định những hạn chế và sai lệch trong thương mại. Điều này đặc biệt cần thiết đối với thương mại dịch vụ.

  Tại hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu kết quả nghiên cứu về khung pháp lý của Việt Nam liên quan đến GATS, kinh nghiệm và thông lệ quốc tế trong việc thành lập và vận hành Điểm Thông báo và Hỏi đáp GATS, các khuyến nghị thành lập, cơ chế phối hợp và vận hành Điểm thông báo và hỏi đáp GATS của Việt Nam.

  Theo các chuyên gia, Việt Nam nên xây dựng một Điểm Hỏi đáp GATS đặt tại Bộ Công Thương để đáp ứng các nghĩa vụ GATS và từ nay đến khi xây dựng xong Điểm Hỏi đáp, Bộ Công Thương cần phải trả lời mọi câu hỏi theo GATS của các thành viên WTO.

  Điểm Thông báo và Hỏi đáp GATS sẽ là một kênh tốt để chuyển các câu hỏi đến các Thành viên khác của WTO về các biện pháp GATS của họ. Nếu điều này được quyết định, các Bộ ngành khác của Việt Nam có thể gửi Điểm Thông báo và Hỏi đáp GATS bất kỳ câu hỏi nào để chuyển cho các thành viên khác. Điểm Thông báo và Hỏi đáp GATS sẽ chuyển lại các bộ, ngành các câu trả lời nhận được cho các câu hỏi này.

  Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối cho các cuộc đàm phán thương mại, bao gồm cả đàm phán GATS. Nhóm Công tác liên Bộ đã hoạt động rất tốt trong suốt quá trình đàm phán, nhóm này bao gồm đại diện các Bộ chuyên ngành liên quan và các cơ quan quản l‎ý độc lập. Các chuyên gia cho rằng, nên xem xét việc thành lập một tiểu ban cho ngành dịch vụ để bao gồm các đại diện khu vực tư nhân như VCCI, một số hiệp hội thương mại và ngành nghề nhất định.(Báo Thương mại điện tử)