Công cụ làm việc cá nhân


  Mẫu giấy tờ

  21-07-2009 Bản cam kết thông báo định kỳ về tình trạng phát triển của con nuôi
  21-07-2009 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin không đích danh)
  21-07-2009 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin đích danh)
  21-07-2009 Quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao, đăng ký lại)
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao)
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc nhận cha,mẹ, con (bản sao)
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc giám hộ
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
  21-07-2009 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (bản sao)
  21-07-2009 Giấy khai sinh (bản chính)
  21-07-2009 Giấy khai sinh (bản sao)
  21-07-2009 Giấy khai sinh (bản chính cấp lại)
  21-07-2009 Giấy chứng tử (bản sao)
  21-07-2009 Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao đăng ký lại)
  21-07-2009 Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao)
  21-07-2009 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)
  21-07-2009 Mẫu đơn xin thị thực xuất nhập cảnh vào Việt Nam (Form for foreingner to entry-exit Vietnam)
  21-07-2009 Mẫu tờ khai xin cấp Hộ chiếu Công vụ, Ngoại giao