Công cụ làm việc cá nhân


  Mẫu giấy tờ

  12-05-2010 Mẫu "Xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài"
  12-05-2010 Mẫu "Tờ khai cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông hoặc cấp giấy thông hành"
  12-05-2010 Mẫu "Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành"
  12-05-2010 Mẫu "Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam ở nước ngoài"
  21-07-2009 Bản cam kết thông báo định kỳ về tình trạng phát triển của con nuôi
  21-07-2009 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin không đích danh)
  21-07-2009 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin đích danh)
  21-07-2009 Quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao, đăng ký lại)
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao)
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc nhận cha,mẹ, con (bản sao)
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc giám hộ
  21-07-2009 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
  21-07-2009 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (bản sao)
  21-07-2009 Giấy khai sinh (bản chính)
  21-07-2009 Giấy khai sinh (bản sao)
  21-07-2009 Giấy khai sinh (bản chính cấp lại)
  21-07-2009 Giấy chứng tử (bản sao)
  21-07-2009 Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao đăng ký lại)