Bản đồ Việt Nam

Thủ đô : Hà Nội

Diện tích đất liền : 331.051,4km2

Dân số: 85789573
 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: [email protected]